Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Kömlő Község Önkormányzata
Székhely: 3372 Kömlő Fő út 26-30.
Adószám: 15729260-2-10
Az adatkezelő képviselője: Túró Tamás, Polgármester

A weboldal tárhelyszolgáltatója: DotRoll Kft.
Postacím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefon: +36 (1) 432-3232
Fax: +36 (1) 432-3231
E-mail: support@dotroll.com
Web: www.dotroll.com

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Kömlő Község Önkormányzata (továbbiakban Adatkezelő vagy Szolgáltató) által üzemeltetett www.kömlő.hu weboldal, illetve az Adatkezelő/Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Kömlő Község Önkormányzata adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) való megfelelés céljából.

Az Kömlő Község Önkormányzata jelen tájékoztatóban meghatározottak alapján kezeli az érintettek személyes adatait. Kömlő Község Önkormányzata adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.

Az Kömlő Község Önkormányzata kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli a személyes adatokat. Az érintettek adatait kizárólag a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük. Adatainak biztonsága társaságunk megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai szempontból, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

Az Kömlő Község Önkormányzata elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatok legnagyobb körültekintéssel és bizalommal való kezelését.
Jelen tájékoztató ismerteti az Kömlő Község Önkormányzata (a továbbiakban: adatkezelő vagy szolgáltató) adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak. Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.

Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Tartalomjegyzék

1. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok jegyzéke.
2. Fogalom meghatározások.
3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama.
3.1. Látogatói adatkezelés az adatkezelő honlapján.
3.1.1. A társaság honlapján alkalmazott sütik.
1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges, munkamenet sütik.
2. Hozzájárulást igénylő sütik.
3.1.2. Regisztráció a társaság honlapján.
3.1.3. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés.
3.1.4. Direkt marketing célú adatkezelés.
3.2. Tájékoztatás.
4. Adatkezelés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében.
6. A személyes adatok tárolásának módja.
7. A személyes adatok továbbítása harmadik országba.
8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán.
9. A felhasználót, mint érintettek megillető jogok az adatkezelés során.
10.1. Tájékoztatáshoz való jog.
10.2. Az érintett hozzáférési joga.
10.3. Helyesbítéshez való jog.
10.4. Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”.
10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog.
10.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség.
10.7. Az adathordozhatósághoz való jog.
10.8. Tiltakozáshoz való jog.
10.9. Hozzájárulás visszavonásához való jog.
11. Jogorvoslat, Panaszjog, Bírósági jogorvoslat.
11.1. Panaszjog.
11.2. Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben.
11.3. Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog.
12. Kártérítési felelősség és Sérelemdíj.
13. Személyes Adatok Tárolása és az Adatkezelés Biztonsága.
14. Az adatvédelmi incidens és annak kezelése.

1. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok jegyzéke

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
1997. évi XLVII. törvény – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Esztv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

2. Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Jelen esetben adatkezelőnek minősülnek:

a.) Kömlő Község Önkormányzata (Székhelye: 3372 Kömlő Fő út 26-30, adószáma: 15729260-2-10), a továbbiakban Adatkezelő1

b.) DotRoll Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; Szerverpark: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; adószáma: 13962982-2-42; cégjegyzék száma: 01-09-882068), a továbbiakban Adatkezelő2

Adatkezelők Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaságok. Adatkezelő1 a weboldal üzemeltetője, mely média tartalomszolgáltatás végez a honlap vonatkozásában, a társaság bejegyzett főtevékenységi köre: szakértői szolgáltatás. Adatkezelő2 a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít. Adatkezelő2 fő tevékenységi köre: adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás.

A jelen Szabályzatban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel a honlapon regisztráló Felhasználó által az adott szolgáltatásra történő regisztrációkor, és az adott honlap használata során megadott személyes adatait az egyik Adatkezelő a másik Adatkezelő részére továbbítja, aki azt a szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők egymás között létrejött megállapodása határozza meg.

Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

A DotRoll Kft. által végzett adatkezelési tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók.

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Jelen esetben adatfeldolgozónak minősül:

DotRoll Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42
Szerverpark:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
E-mail ügyfélszolgálat: info@dotroll.hu

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Az Kömlő Község Önkormányzata kizárólag jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az ebben meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

3.1. Látogatói adatkezelés az adatkezelő honlapján
A www.kömlő.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok (beállított nyelv) és a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

3.1.1. A társaság honlapján alkalmazott sütik
Az általánosan elterjedt gyakorlat alapján társaságunk is alkalmaz sütiket (cookie) a honlapján. A süti egy fájl, amely karakterek sorozatát tartalmazza és abban az esetben kerül a látogató számítógépére vagy egyéb eszközére, amikor az adott webhelyet felkeresi. Amikor ismételten keresi fel a webhelyet, a sütiknek köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A sütik tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. felhasznált nyelv), valamint egyéb információkat is (pl. a látogató egyéni beállításai az általa használt eszközön). A sütik megkönnyítik és a látogató számára kényelmesebbé, felhasználóbaráttá teszik az adott webhely működését, használatát.

A sütik használatának elfogadása és működésük engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy utasítsa el az összes sütit, vagy jelezze, ha a rendszer éppen sütit küld. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos webhelyfunkciók nem fognak megfelelően működni a sütik elfogadása nélkül. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges, munkamenet sütik
Ezen sütik alkalmazása ahhoz szükséges, hogy a látogatók zökkenőmentesen használhassák a holnapot és teljes körűen igénybe vehessék annak minden funkcióját. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.
Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, email, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

2. Hozzájárulást igénylő sütik
Az ilyen típusú sütik lehetőséget biztosítanak arra, hogy a társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevétele során és azt megelőzően is bármikor megtilthatja. Az ilyen sütik elfogadását a honlapon felugró, a sütikről való rövid tájékoztató melletti elfogadás/hozzájárulás ikonra való kattintással lehet megtenni.
Ezen adatok nem kapcsolhatóak össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik személy számára.

Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, email, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-letiltasa-amit-weboldalak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge/privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

3.1.2. Regisztráció a társaság honlapján
A honlapon való regisztráció alkalmával az érintett az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adja hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. Az érintett az általa megadott személyes adatokat a személyes felhasználói fiókjába való belépés esetén bármikor módosíthatja.
Az érintett a felhasználói fiókjába való belépést követően bármikor törölni tudja a regisztrációját, a „törlés” gombra kattintva. A regisztráció és a felhasználói fiók törlése akként is történhet, hogy az érintett ezen szándékát jelzi az alábbi e-mail címre:

polgarmester.kumleu@intellimail.hu

Ebben az esetben a társaság az Ön által megadott valamennyi személyes adatot haladéktalanul törli.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, kapcsolatfelvétel elektronikus úton vagy telefonon.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció fennállásáig.

3.1.3. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A hírlevélről az érintett a hírlevél „leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat. Ebben az esetben társaságunk nem küld további hírlevelet az Ön részére, ebben az esetben minden, részünkre megadott személyes adatát töröljük.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben elektronikus elérhetőségeinket veszi fel a kapcsolatot Társaságunkkal, abban az esetben az Ön által használt e-mail címre automatikusan nem kerül sor hírlevél küldésére.
A hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelhető személyes adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatkezelés célja: a társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában hírlevél küldése, valamint reklámanyagok küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkapcsolatokkal, marketing tevékenységgel foglalkozó munkavállalói.

3.1.4. Direkt marketing célú adatkezelés
Reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének, közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen hozzájárult.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelhető személyes adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, online azonosító.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkapcsolatokkal, marketing tevékenységgel foglalkozó tagjai vagy munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatójának szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

3.2. Tájékoztatás
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Amennyiben nem veszi igénybe a Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokat, viszont érdeklődés, tájékoztatás kérés, avagy ajánlatkérés céljából keres fel minket e-mailben vagy telefonon, úgy tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a beérkezett e-maileket a küldő nevével és email címével, a telefonszámot, a más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
Társaságunk ez alapján, az Ön kifejezett beleegyezése és hozzájárulása nélkül nem jogosult sem hírlevelet, sem direkt marketing anyagokat közölni az Ön által használt e-mail címen vagy telefonszámon keresztül.

4. Adatkezelés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében
Az adatkezelés jogalapja: a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése (Pmt., 1. § (1) bekezdés k) pont).
Az adatkezelés címzettjei: a társaság vezető tisztségviselője, a társaság foglalkoztatottja.
Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.
Az Kömlő Község Önkormányzata a Pmt. 7-11. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.
Az Kömlő Község Önkormányzata a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítás teljesítése körében az alábbi adatokat kezelheti:
a) családi és utónevét,
b) születési családi és utónevét,
c) állampolgárságát,
d) születési helyét, idejét,
e) anyja születési nevét,
f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
g) azonosító okmányának típusát és számát.

5. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Társaságunk a jogszabályok által előírt adó-és számviteli kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli a természetes személyek jogszabály által meghatározott személyes adatainak körét. Ebben az esetben nem szükséges az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez, Társaságunk a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében végzett adatkezelés tényéről és a kezelt adatokról az érintettet előzetesen tájékoztatja.
A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat a 2001. évi CVII. törvény 13/A. § (2) bekezdés alapján.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelővel fennálló jogviszony fennállásáig.
Az adatkezelés címzettjei: a társaság ügyfélkapcsolatokat kezelő munkavállalói, adott esetben a szerverszolgáltatást végző adatfeldolgozó.

A kezelt adatok köre:
1.) Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény szerint:
– adószám,
– név,
– cím,
– adózási státusz,
2.) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint:
– név,
– cím,
– gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése,
– az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint szervezettől függően az ellenőr aláírása,
– a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása,

6. A személyes adatok tárolásának módja
Kömlő Község Önkormányzata számítástechnikai rendszerei és más, adatmegőrzési helyei a társaság székhelyén találhatóak meg.
Kömlő Község Önkormányzata az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A felhasználók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A felhasználók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

9. A felhasználót, mint érintettek megillető jogok az adatkezelés során
Önt, mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja.
Az Önt, mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán:
– tájékoztatáshoz való jog,
– hozzáféréshez való jog,
– helyesbítéshez való jog,
– törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
– korlátozáshoz való jog,
– tiltakozáshoz való jog,
– adathordozhatósághoz való joga,
– hozzájárulás visszavonásához való jog,
– panaszjog,
– bírósági jogorvoslathoz való jog.

10.1. Tájékoztatáshoz való jog
Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen Tájékoztató tartalmaz.
Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő.
A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. Az egy hónapos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.
Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható, az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.
Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.
A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

10.2. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:.
A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, amelynek felmerülése esetén az érintettet a költségekről előzetesen tájékoztatjuk.

Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat társaságunk széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az érintett rendelkezésére, kivéve, ha azt más formátumban kéri.

10.3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.4. Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”
Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fenti felsorolás értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Amennyiben a fenti okok valamelyik fennáll, és az adatkezelő nem köteles eleget tenni az érintett törlési kérelmének, úgy 25 napon belül köteles az érintettet tájékoztatni ezen körülményről, annak indokának megjelölésével.

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

10.7. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

10.8. Tiltakozáshoz való jog
Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.9. Hozzájárulás visszavonásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.
A hozzájárulás visszavonása megvalósul abban az esetben, ha az érintett saját maga törli a felhasználói fiókját, illetve a hozzájárulás visszavonása személyes adatok kezeléséhez e-mail útján is történhet, a info@kömlő.hu címre küldött, törlés iránti kérelemmel.

11. Jogorvoslat, Panaszjog, Bírósági jogorvoslat
Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

11.1. Panaszjog
Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).
A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön, mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11.2. Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben
Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön, mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

11.3. Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön, mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Kömlő Község Önkormányzata esetében a tevékenység helye szerinti bíróságok a magyarországi bíróságok. Míg a Kömlő Község Önkormányzata székhelye szerint illetékes bíróság a Hevesi Járásbíróság.
A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

12. Kártérítési felelősség és Sérelemdíj
Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?
Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek, mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.
A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

13. Személyes Adatok Tárolása és az Adatkezelés Biztonsága
Kömlő Község Önkormányzata informatikai infrastruktúrájának egy része és más adatmegőrzési helye a székhelyén találhatóak. Valamint a hivatal weboldalának tárhelyei a tárhely szolgáltató (Adatkezelő2) a DotRoll Kft. székhelyén illetve telephelyein találhatóak.
Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Kömlő Község Önkormányzata a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.
A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

Kömlő Község Önkormányzata és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), illetve természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. Kömlő Község Önkormányzata adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

Kömlő Község Önkormányzata az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).
Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében Kömlő Község Önkormányzata megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

14. Az adatvédelmi incidens és annak kezelése
Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.
Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt, is mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Bizalmát ezúton is köszönjük!

Kömlő Község Önkormányzata